Zhangjiajie - 3 days and 2 nights travel

Author: Yu shan ling quan Travel date: 2016-09-12
Tour route: Zhangjiajie
Source: TripAdvisor

Before the trip